Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Podstawowe informacje:

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o projektach dofinasowywanych ze środów unijnych, ktore mogą być realizowane przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Europejski Fundusz Społeczny powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym z państw członkowskich zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie.

Fundusze strukturalne są finansowymi instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zadaniem ich jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysoki poziom zatrudnienia, równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz wysoki poziom ochrony i poprawy stanu środowiska. Środki finansowe na realizację polityki strukturalnej pochodzą z czterech funduszy strukturalnych. Należą do nich:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny
 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiększenie spójności ekonomiczno – społecznej państw UE poprzez udzielanie pomocy słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich, dążąc w ten sposób do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i standardzie życia obywateli Wspólnoty.

Priorytetowe cele EFS:

 • zwiększenie ilości oraz podniesienie jakości miejsc pracy,
 • świadczenie pomocy w zakresie zapobiegania bezrobociu i jego zwalczaniu,
 • sprostanie nowym wyzwaniom na zmieniającym się rynku pracy,
 • pomoc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych osób,
 • pomoc we wprowadzaniu nowoczesnej, aktywnej polityki zatrudnienia,
 • likwidacja głównych przyczyn bezrobocia.


Obszary wsparcia EFS:

Rada Europejska wyznacza Europejskiemu Funduszowi Społecznemu najważniejsze zadania tzw. obszary wsparcia. Określają one cele Funduszu oraz te działania, które mogą otrzymać wsparcie.

 1. 1.Aktywne formy walki z bezrobociem.
  Celem tych działań jest przeciwdziałanie i zapobieganie długotrwałemu bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem (m.in. szkolenia i przekwalifikowania, poradnictwo zawodowe, subsydiowanie miejsc pracy).
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Celem jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia.
 3. Rozwój kształcenia ustawicznego.
  Celem jest podwyższenie i utrzymanie zdolności do zatrudnienia, co w dzisiejszym świecie wymaga ciągłego kształcenia i aktywności zawodowej.
 4. Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości.
  Działania w tym zakresie skierowane są do dwóch różnych grup docelowych:
 5. do już istniejących firm (projekty służą wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocji wykwalifikowanej kadry pracowniczej),
 6. do osób rozpoczynających działalność gospodarczą (m.in. usługi doradczo – szkoleniowe)
 7. Aktywizacja zawodowa kobiet.
  Celem działań jest zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, promocja możliwości rozwijania kariery zawodowej. Wsparcie polega na szkoleniach, doradztwie oraz tzw. usługach dodatkowych (np. zapewnienie opieki nad dziećmi).

  EFS finansuje konkretne i czasowo określone projekty. Środki EFS są kierowane tylko na realizację projektów posiadających szczegółowo wyznaczone cele, etapy realizacji oraz przewidywane efekty. Finansowaniu podlegają porady, pośrednictwo pracy oraz działania konkretne, ustalone i szczegółowo zaplanowane.

  Zadania polityki rynku pracy przyjmują dwie formy działań: aktywną i pasywną (osłona socjalna). Polska jako członek Unii Europejskiej ma możliwość współfinansowania razem z EFS tylko aktywnej walki z bezrobociem np. specjalistyczne doradztwo, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

  Europejski Fundusz Społeczny może przyczynić się do rozwiązania w Polsce problemów rozwojowych, gospodarczych i społecznych. Możliwości jakie płyną z korzystania z tego Funduszu będą motorem pobudzającym do działania wszystkie podmioty gospodarcze w kraju. Oprócz konkretnej pomocy EFS będzie więc wyzwaniem dla wszystkich instytucji biorących udział w realizacji jego programów.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - (SPO RZL)

Celem generalnym SPO RZL jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Cele SPO RZL zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech Priorytetów:

 • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
 • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Priorytet 3: Pomoc techniczna

SPO RZL określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu jest:

Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Program składa się z 11 Priorytetów

Realizowane są zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet 1  Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet 2  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
 • Priorytet 3  Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet 4  Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet 5  Dobre rządzenie
 • Priorytet 6  Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet 7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
 • Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki
 • Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Priorytet 10 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • Priorytet 11 Pomoc techniczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS. Na realizację Programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Priorytety PO WER to:

1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:
realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

6. Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro

 

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  pełni w PO WER rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie ww. Działań w regionie. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w szczególności należy: organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Główny serwis informacyjny dotyczący PO WER jest prowadzony na http://www.power.gov.pl/link otworzy się w nowym oknie . Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i realizatorów projektów oraz obecnych i przyszłych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach PO WER.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę