Projekt „Działanie szansą na przyszłość” - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Projekt „Działanie szansą na przyszłość”

Działanie szansą na przyszłość"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach jest partnerem przy realizacji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pt. „Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Współpraca przy realizacji projektu zawarta jest na okres od 01.06.2008r. do 31.12.2013r.

Program skierowany jest do:

  • osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup:
    • długotrwale bezrobotnych;
    • osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi;
  • młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Celem projektu jest:

  • wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia, staże, praktyki zawodowe i zatrudnienie subsydiowane;
  • pokonywanie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy poprzez usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społeczny;
  • umożliwienie integracji społecznej poprzez wsparcie indywidualne i środowiskowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę