RPO WŚ - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


RPO WŚ

logo
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie  kieleckim (IV)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy" Działanie 10.1 –Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Grupa docelowa
Grupę docelową mogą stanowić jedynie osoby spełniąjce łącznie następujace warunki:
 1. są osobami powyżej 29 roku życia[1],
 2. pozostają bez pracy i są zarejestrowane w PUP,
 3. ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w   rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:
- osoby po 50 roku życia,
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
- osoby z niskimi kwalifikacjami[2]

Zadania projektu:
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (Indywidualny plan działania, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe).
 
Okres realizacji projektu:
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Wartość projektu w 2018 roku wynosi: 4 245 736,00zł.
 
[1] Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
[2] Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia
jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
logo

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie  kieleckim(III)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy" Działanie 10.1 –Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      Grupa docelowa
Grupę docelową mogą stanowić jedynie osoby spełniąjce łącznie następujace warunki:
 1. są osobami powyżej 29 roku życia[1],
 2. pozostają bez pracy i są zarejestrowane w PUP,
 3. ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć,
  że należą do jednej z poniższych kategorii osób:
-osoby po 50 roku życia,
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
-osoby z niskimi kwalifikacjami[2]
 
Zadania projektu:
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (Indywidualny plan działania, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe).
 
Okres realizacji projektu:
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Wartość projektu w 2017 roku wynosi: 4 728 146,00zł.
 
[1] Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
[2] Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia
jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
Załączniki
Plakat RPO 2018.pdf (pdf, 318 KB)
Plakat RPO (pdf, 1406 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę