Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (I)"
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach
Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy  - projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kielce jako bezrobotne , należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje ( tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się  ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

 

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli , a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim

Zadania projektu :

  • Usługi doradztwa zawodowego lub  pośrednictwa pracy ;
  • Indywidualny Plan Działania (dla wszystkich uczestników projektu) ;
  • Staże ;
  • Szkolenia ;
  • Prace interwencyjne ;
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu :

01.01.2015 – 31.12.2015

 

Wartość projektu w roku 2015 wynosi 7.521.100 zł , wkład EFS wynosi  6.911,300 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę