POWER - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


POWER

Barwy RP

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (III)"
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach
 Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy  - projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych.
         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
"Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
 
Grupa docelowa
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kielce jako bezrobotne , należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje ( tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się  ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli , a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych , w okresie ostatnich 4 tygodni)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim
 
Zadania projektu :
  • Usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego  ;
  • Indywidualny Plan Działania (dla wszystkich uczestników projektu) ;
  • Staże ;
  • Szkolenia ;
  • Prace interwencyjne ;
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Okres realizacji projektu :
01.01.2017 – 30.06.2018
 
Wartość projektu w roku 2017-2018 wynosi 9 428 276,00 zł , wkład EFS wynosi  8 663 643,00 zł
Załączniki
Plakat projektu POWER

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę